Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H.U. TOMBIG Tomasz Goździk z siedzibą w Brzeźnie, ul. Główna 80, 62-513 Brzeźno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (REGON 311588751, NIP 6652533808).
 2. W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej
  podstawie prawnej. Poniżej pogrupowaliśmy te informacje w celu przekazania Ci ich w przejrzystej formie.

   

  1. obsługa sprzedaży
   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy, do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. przechowywanie dokumentacji księgowej
   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona. Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. przedstawiciele kontrahentów
   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności. Podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. monitoring wizyjny
   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci rejestracji Twojego wizerunku w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Podstawa prawna to nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. kandydaci do pracy
   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, dane kontaktowe przez Ciebie wskazane, Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji, które przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a dane inne niż wymienione wyżej również do momentu .cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a dla danych niewymienionych wyżej dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, takie jak usługi rachunkowe, hosting, obsługa IT, dochodzenie należności i usługi prawne.
 4. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą jednej z dostępnych form kontaktu.